Motståndskraft, oberoende, integritet - Kan det svenska samhället stå emot korruption? National Integrity System Assessment Sweden

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 8 February 2012
Image of publication cover

I denna studie redovisas en granskning av tolv svenska nationella institutioners förmåga att stå emot korruption. Det är den mest djupgående och omfattande studie av detta slag som genomförts i Sverige. Ett syfte är att påtala svagheter hos dessa institutioner och peka på möjligheter att förstärka deras integritet. Studien ingår i ett alleuropeiskt projekt som genomförs av Transparency International, den världsledande globala ideella organisationen som verkar för bekämpning av korruption genom förstärkning av öppenhet och integritet. Tack vare detta projekt, som är unikt i sitt slag och till sin huvuddel finansieras av EU, kan en jämförelse göras av den institutionella integriteten i 25 europeiska länder. Vi vill tacka de svenska institutioner som bidragit med viktig delfinansiering.

Download the report | View online

Country / Territory - Sweden   
Language(s) - Swedish   
Topic - Surveys   

True stories

Restoring hope

Fadzai’s aunt managed to save enough money to buy the child a school uniform. Little did she know at the time, that was the start of her troubles.Read the story

If not us, then who?

When a group of students in Indonesia suspected corruption in the financial management of their school, they refused to stay silent.Read the story