Αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας Ελλάδα

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 29 February 2012
Image of publication cover

Μία ζεηξά ζεκαληηθψλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα, έρεη ηνλίζεη ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Δπξψπε. Ζ δηαθζνξά ππνλνκεχεη ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δμαπαηά ηνπο πνιίηεο, βιάπηεη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη παξακνξθψλεη ηηο νηθνλνκηθέο αγνξέο. To νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ Δπξσπαίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ην Δπξσβαξφκεηξν ηνπ 2009 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζεσξνχζαλ φηη ε δηαθζνξά απνηεινχζε θχξην πξφβιεκα γηα ηε ρψξα ηνπο. Ζ έθζεζε απηή απνηειεί ηκήκα κίαο παλεπξσπατθήο πξσηνβνπιίαο θαηά ηεο δηαθζνξάο, κε ηε ζηήξημε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ πξσηνβνπιία πξνηίζεηαη λα αμηνινγήζεη ζπζηεκαηηθά ηα Δζληθά ΢πζηήκαηα Αθεξαηφηεηαο (Δ΢Α) 25 Δπξσπατθψλ Κξαηψλ, θαη λα ππνζηεξίδεη ηε βηψζηκε θαη απνηειεζκαηηθή κεηαξξχζκηζε, φπσο αξκφδεη, ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο.

Download the report | View online

Country / Territory - Greece   
Language(s) - Greek   
Topic - Surveys   

True stories

Dream job

Far away from home after responding to a recruitment advertisement, Leeroy soon learned that he was expected to work for food and accommodation ...Read the story

Justice can’t wait

The court proceedings dragged on without an outcome for 11 years, putting Neven under great personal and financial strainRead the story